Projekt

"Uniwersytet otwarty"

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-U142/17
Okres realizacji: 2019.01.14 - 2020.01.14
Całkowita wartość projektu: 467 375,00 zł
Kwota dla SGGW: 258 737,50 zł
Wkład własny: 14 400,00 zł

O projekcie:

Celem głównym projektu jest opracowanie 8 programów kształcenia przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy z partnerem, skierowanych do uczniów I klas szkół średnich w wieku 15-16 lat, które zwiększą stopień rozwoju ich kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, a następnie zrealizowanie w oparciu o nie cyklu 8 działań dydaktycznych. Programy te i działania przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa grupy docelowej projektu.

Działania w projekcie:

  • Zadanie 1: Działania przygotowawcze w tym opracowanie programów kształcenia w ramach realizowanych działań dydaktycznych.

Działania przygotowawcze, w tym opracowanie programów kształcenia w ramach realizowanych działań dydaktycznych, realizowane będą wspólnie z Partnerem dla uczestników projektu tj. młodzieży w wieku 15-16 lat (uczniów I klasy szkoły średniej), służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji. W ramach zadania opracowane zostaną programy kształcenia, które zostaną wykorzystane przy realizacji wszystkich działań dydaktycznych, w szczególności: sylabusy, narzędzia pracy z uczniami, metody pracy z uczniami.

  • Zadanie 2 i 3: Realizacja działań dydaktycznych dla młodzieży w wieku 15-16 lat.

Projektowanie, organizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży zgodnie z opracowanymi programami kształcenia. Warsztaty realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój (więcej niż trzech) kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy.

  • Zadanie 4: Realizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

Projektowanie, organizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodziców w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych. Warsztaty dla rodziców realizowane w ramach projektu maja uczyć rodziców jak postępować z młodzieżą aby rozwijać u nich kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy.

  • Zadanie 5: Wsparcie uczestników projektu przez mentorów w zakresie kompetencji społecznych i przedsiębiorczości.

Mentoring dla uczestników projektu w ramach przygotowania do poprowadzenia autorskiego wykładu. Uczestnicy projektu otrzymają merytoryczną pomoc i wsparcie przy tworzeniu autorskiego wykładu stanowiącego swoistą formę autoprezentacji: (w zakresie: definiowania problemu do przedstawienia w formie wykładu, analiza aktualnego stanu wiedzy, przygotowanie projektu wykładu, wybór metod, narzędzi do prezentacji, forma przekazu i styl mówienia). Uczestnicy projektu w ramach realizowanych na terenie uczelni działań poznają środowisko akademickie i uczelnię jako miejsce naukowego oglądu rzeczywistości. Uczestnicy projektu przygotują i zaprezentują autorski wykład dla przedstawicieli społeczności akademickiej.


Zrealizowanie usługi gastronomicznej w ramach projektu pn: „Uniwersytet otwarty”

"Zrealizowanie usługi gastronomicznej w ramach projektu pn: „Uniwersytet otwarty”, nr umowy WND-POWR.03.01.00-00-U142/17, realizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w partnerstwie z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020"

Pełna treść ogłoszenia


Harmonogram form wsparcia

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Numer projektu:
POWR.03.01.00-00-U142/17-02
Tytuł projektu: „Uniwersytet otwarty”
l.p. Data/Termin Miejsce Godzina Tytuł/Rodzaj realizowanego wsparcia
1. 12.09.2019 r. bud. 23, sala 142,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:30-16:30 Realizacja warsztatu „Alpaka – to więcej niż zwierzę”
2. 12.09.2019 r. bud. 32, sala 1095,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:30-16:30 Realizacja warsztatu „Czy wiemy co jemy”
3. 12.09.2019 r. bud. 32, sala 1078,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:30-16:30 Realizacja warsztatu „Czy wiemy co jemy”
4. 12.09.2019 r. bud. 32, sala 1083
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:30-16:30 Realizacja warsztatu „Poznajemy żywność za pomocą zmysłów”
5. 13.09.2019 r. bud. 23, sala 142,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:30-16:30 Realizacja warsztatu „Alpaka – to więcej niż zwierzę”
6. 13.09.2019 r. bud. 32, sala 1095,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:30-16:30 Realizacja warsztatu „Czy wiemy co jemy”
7. 13.09.2019 r. bud. 32, sala 1078,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:30-16:30 Realizacja warsztatu „Czy wiemy co jemy”
8. 13.09.2019 r. bud. 32, sala 1083
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:30-16:30 Realizacja warsztatu „Poznajemy żywność za pomocą zmysłów”
9. 26.09.2019 r. bud. 23, sala 142,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Alpaka – to więcej niż zwierzę”
10. 26.09.2019 r. bud. 32, sala 1095
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Czy wiemy co jemy”
11. 26.09.2019 r. bud. 32, sala 1083
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Poznajemy żywność za pomocą zmysłów”
12. 26.09.2019 r. bud. 3, sala 10
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Pszczelarstwo”
13. 27.09.2019 r. bud. 23, sala 142,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Alpaka – to więcej niż zwierzę”
14. 27.09.2019 r. bud. 32, sala 1095
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Czy wiemy co jemy”
15. 27.09.2019 r. bud. 32, sala 1083
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Poznajemy żywność za pomocą zmysłów”
16. 27.09.2019 r. bud. 3, sala 10
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Pszczelarstwo”
17. 17.10.2019 r. bud. 23, sala 142,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Alpaka – to więcej niż zwierzę”
18. 17.10.2019 r. bud. 23, sala 6,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Świadomy konsument żywności”
19. 17.10.2019 r. bud. 32, sala 1095
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Czy wiemy co jemy”
20. 18.10.2019 r. bud. 23, sala 1136,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Alpaka – to więcej niż zwierzę”
21. 18.10.2019 r. bud. 3, sala 10
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Pszczelarstwo”
22. 18.10.2019 r. bud. 32, sala 1095
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Świadomy konsument żywności”
23. 28.10.2019 r. bud. 3, sala 10
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Pszczelarstwo”
24. 28.10.2019 r. bud. 3, sala 110C
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Alpaka – to więcej niż zwierzę”
25. 28.10.2019 r. bud. 32, sala 1083
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Czy wiemy co jemy”
26. 29.10.2019 r. bud. 8, sala 112
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Świadomy konsument żywności”
27. 29.10.2019 r. bud. 3, sala 110C
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Alpaka – to więcej niż zwierzę”
28. 29.10.2019 r. bud. 3, sala 10
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Pszczelarstwo”
29. 18.11.2019 r. bud. 13, sala 25
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Warsztaty z architektury krajobrazu”
30. 18.11.2019 r. bud. 32, sala 1083
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Czy wiemy co jemy”
31. 18.11.2019 r. bud. 3, sala 110C
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Alpaka – to więcej niż zwierzę”
32. 28.11.2019 r. bud. 13, sala 25
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Warsztaty z architektury krajobrazu”
33. 28.11.2019 r. bud. 32, sala 1095
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Czy wiemy co jemy”
34. 28.11.2019 r. bud. 3, sala 110C
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Alpaka – to więcej niż zwierzę”
35. 02.12.2019 r. bud. 32, sala 1083
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Czy wiemy co jemy”
36. 02.12.2019 r. sala RUSS przy D.S. Feniks
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Warsztaty z architektury krajobrazu”
37. 02.12.2019 r. sala RUSS przy D.S. Feniks
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Warsztaty z architektury krajobrazu”
38. 02.12.2019 r. bud. 3, sala 110C
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Alpaka – to więcej niż zwierzę”
39. 04.12.2019 r. bud. 9, sala A+B
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Warsztaty z architektury krajobrazu”
40. 04.12.2019 r. bud. 8, sala 101
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Alpaka – to więcej niż zwierzę”
41. 04.12.2019 r. sala RUSS przy D.S. Feniks
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Działaj projektowo i z planem”
42. 04.12.2019 r. sala RUSS przy D.S. Feniks
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Działaj projektowo i z planem”