Język – kultura – tożsamość

Cel kursu

 • Poznanie powodów, jakie wpływają na chęć przynależności do określonej grupy społecznej oraz więzi łączącej specyficzne środowiska.
 • Umiejętność podejścia do zagadnień międzykulturowych i bezkonfliktowego radzenia sobie z napotkanymi wyzwaniami w tym zakresie.
 • Zrozumienie, jak ważną funkcję w tworzeniu relacji pełnią aspekty psychologiczne, socjologiczne oraz językowe (np. wspólny żargon czy dialekt).
 • Prezentacja wybranych zagadnień oraz ogólna dyskusja na tematy kulturowe.

Opis kursu

Kurs oferuje Słuchaczom zapoznanie się z pojęciem kultury w szerokim sensie. Omówione tu będą zarówno relacje społeczne, zawodowe, jak i te dyktowane przez media.  Nasza uwaga skupi się na pojęciu tożsamości narodowej i etnicznej Polaków oraz mniejszości mieszkających w Polsce. Omówione zostaną także specyficzne środowiska poszczególnych grup wiekowych, hobbistycznych, zawodowych oraz model kultury propagowany przez środki masowego przekazu. Wprowadzona na początku zajęć baza teoretyczna i metodologiczna dotycząca komunikacji międzykulturowej pozwoli przeanalizować wyzwania, jakie spotykamy stykając się z przedstawicielami różnych grup społecznych, jakie tworzą Polacy, oraz mniejszości kulturowych (narodowych, religijnych, etnicznych) w całej złożoności zagadnienia. Słuchacze dowiedzą się, jak podchodzić do problemów międzykulturowych i związanych z nimi wyzwań oraz jak pomyślnie je rozwiązywać.

Na zajęciach zostaną omówione następujące tematy:

 1. Wprowadzenie zagadnienia kultury oraz mniejszości kulturowej.
 2. Historia i rozwój poszczególnych kultur na terenie Polski.
 3. Wspólny język, akcent, dialekt, slang: elementy socjolingwistyczne spajające grupy społeczne.
 4. Potrzeby budowania i określania swojej tożsamości grupowej (etniczno-narodowej, zawodowej i środowiskowej) – realizowanie pragnienia przynależności, akceptacji, wyrażenia siebie etc.
 5. Omówienie przykładowych mniejszości kulturowych (etnicznych, narodowych, religijnych) w Polsce, ich tożsamości, zwyczajów, języka, np.:
  • Ślązacy,
  • Kaszubi,
  • Romowie,
  • Łemkowie,
  • Żydzi,
  • Rosjanie.
 6. Praca jako czynnik tworzący więzi międzyludzkie – żargon i realia funkcjonowania poszczególnych grup zawodowych, np.:
  • pracownicy korporacji,
  • lekarze,
  • prawnicy,
  • policjanci,
  • żołnierze.
 7. Potrzeby samorealizacji i przynależności w grupach wiekowych, np.:
  • realizacja potrzeb i problemy seniorów,
  • aktywność i problemy młodzieży,
  • tworzenie grup hobbistycznych (uprawiających aktywność fizyczną, kolekcjonerską, artystyczną etc.).
 8. Wpływ mediów masowych na współczesną kulturę i kreowanie popkultury.
 9. Zjawisko subkultury.

Korzyści

 • Poznanie życia i żargonu odmiennych środowisk (młodzieżowych, hobbistycznych, zawodowych, religijnych etc.).
 • Otwartość na odmienny sposób życia i myślenia.
 • Umiejętność rozpoznawania i komunikowania się z przedstawicielami poszczególnych kręgów mniejszości kulturowych i religijnych.

Terminy zajęć

28.07.2019 (niedziela): 10:00-14:00
04.08.2019 (niedziela): 10:00-14:00
11.08.2019 (niedziela): 10:00-14:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 16E62
 • Edycja XVI - lato 2019
 • 28.07.2019
 • Sylwia Krukowska
 • 12
 • 20
 • Ekonomia i społeczeństwo
 • 300 zł
 • 150 zł
 • Kampus SGGW Ursynów