Data Science w Excelu 1: Zarządzanie danymi – podstawy

Cel kursu

Zapoznanie uczestników ze specyfiką i zasadami tworzenia i praktycznego wykorzystywania baz i repozytoriów danych, również masowych (Big Data) oraz z podstawowymi metodami i technikami zarządzania danymi, przede wszystkim w zakresie przetwarzania danych zgodnie z koncepcją Data Science przy użyciu oprogramowania MS Excel.

Opis kursu

(1) Podstawy pracy w Excelu: Typy danych: liczbowe, tekstowe, formuły. Organizacja skoroszytu i arkusza. Zasady organizacji repozytoriów danych: nazwy kolumn, identyfikatory wierszy, klucze, brak pustych wierszy i kolumn. Adresowanie bezwględne. Importowanie danych tekstowych. Kopiowanie i wklejanie specjalne / wariantowe danych. Zasady tworzenia formuł bez i z wykorzystaniem funkcji wbudowanych. Wstawianie obiektów graficznych i wzorów. Najważniejsze skróty klawiszowe.

(2) Przetwarzanie danych tekstowych, daty i czasu oraz liczbowych:  Funkcje i formuły tekstowe. Dzielenie i łączenie danych tekstowych. Wyszukiwanie ciągów znaków. Reprezentacja daty i godziny w Excelu. Funkcje i formuły daty i czasu. Obliczanie przedziału czasu. Konwersja danych tekstowych, liczbowych, daty i czasu. Funkcje zaokrąglające. Funkcje logiczne. Funkcje i formuły wyboru jedno- i wielokrotnego.

(3) Wyrażenia warunkowe i słowniki danych. Tworzenie uproszczonej listy płac: Funkcje i formuły wyszukujące. Tworzenie i wykorzystanie słowników. Automatyczne przyporządkowywanie wysokości składników poborów w zależności od stanowiska pracy, pełnionych funkcji i stażu pracy. Funkcje obsługi błędów. Wykorzystanie funkcji obsługi błędów do identyfikacji wartości w słownikach. Tworzenie uproszczonej listy płac. Definiowanie i wykorzystanie wskaźników kosztochłonności. Koncepcja KPI - kluczowych wskaźników efektywności.

(4) Filtrowanie i sortowanie danych: Automatyczne filtrowanie i sortowanie danych. Filtrowanie i sortowanie niestandardowe. Wykrywanie błędnych danych: za pomocą sortowania i filtrowania automatycznego, z wykorzystaniem odpowiednich formuł warunkowych. Eliminacja błędów w danych. Wykrywanie i usuwanie duplikatów: z wykorzystaniem  poleceń Znajdź i Zamień, za pomocą odpowiednich formuł. Wykorzystanie narzędzia Tekst jako kolumny.

(5) Zestawienia przekrojowe i rankingi. Praca w wielu arkuszach i skoroszytach jednocześnie: Zestawienia przekrojowe jednowymiarowe: liczebność, suma, średnia. Formuły i funkcje warunkowe wielowariantowe X.JEŻELI. Rankingi rosnące, malejące. Korekta rankingów w przypadku powtarzających się pozycji z wykorzystaniem formuł warunkowych i sortowania. Sposoby praktycznego wykorzystywania rankingów. Formuły odwołujące się do innych arkuszy i skoroszytów. Aktualizacja danych w formułach odwołujących się do źródeł zewnętrznych.

(6) Graficzna prezentacja danych. Zabezpieczenie skoroszytu i arkusza: Podstawowe rodzaje, tworzenie, formatowanie, modyfikacja i interpretacja wykresów. Formatowanie warunkowe i jego wykorzystanie do prezentacji danych tabelarycznych. Ukrywanie formuł, komórek, zakresów komórek i arkuszy. Zabezpieczanie hasłem i blokowanie skoroszytu, arkusza, zakresu komórek, komórki.

Korzyści

Uzyskanie kompetencji: wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie specyfiki i zasad budowy baz i repozytoriów danych, również masowych (Big Data) oraz w zakresie podstaw zarządzania informacją i przetwarzania danych zgodnie z koncepcją Data Science przy użyciu najpopularniejszego na rynku oprogramowania użytkowego MS Excel.

Terminy zajęć

31.08.2019 (sobota): 9:00-14:00
01.09.2019 (niedziela): 9:00-14:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

  • 16C58
  • Edycja XVI - lato 2019
  • 31.08.2019
  • Piotr Jałowiecki
  • 12
  • 18
  • Człowiek i technika
  • 400 zł
  • 150 zł
  • Kampus SGGW Ursynów