Data Science w Excelu 2: Zarządzanie danymi – techniki zaawansowane

Cel kursu

Zapoznanie uczestników z zaawansowanym technikami zarządzania danymi, w tym również wielowymiarowymi (OLAP) oraz przygotowywaniem ekstraktów danych (ETL) niezbędnych do przeprowadzania różnorodnych analiz danych zgodnie z koncepcją Data Science przy użyciu oprogramowania MS Excel.

Opis kursu

(1) Formuły tablicowe:  Różnice między formułami tradycyjnymi i tablicowymi. Brak konieczności wykorzystania adresowania bezwzględnego. Integralność zakresu komórek w formułach tablicowych. Funkcje tablicowe. Działania macierzowe na tablicach i wektorach. Implementacja obsługi błędów w formułach i funkcjach tablicowych. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą wyznacznikową i metodą Cramera.

(2) Zestawienia przekrojowe wielowymiarowe. Kolumny zagregowane. Nowe funkcje warunkowe:  Wykorzystanie kolumn agregatowych do tworzenia zestawień przekrojowych wielowymiarowych: liczebność, suma, średnia. Funkcje zestawień przekrojowych wielowymiarowych X.WARUNKÓW (dostępne od wersji MS Excel 2007). Obsługa błędów i pustych komórek w zestawieniach przekrojowych wielowymiarowych.

(3) Formuły iteracyjne (pętle). Kwerendy: Wykorzystanie kolumn agregatowych do tworzenia kwerend. Implementacja automatycznego liczniki danych spełniających określone warunki wielowymiarowe. Tworzenie formuł iteracyjnych (pętli) z wykorzystaniem funkcji warunkowych, liczników oraz kolumn agregatowych. Automatyczne zakończenie pętli. Implementacja i wykorzystanie kwerend przy pomocy funkcji wyszukiwania.

(4) Filtrowanie zaawansowane:  Zasady posługiwania się filtrowaniem zaawansowanym. Filtrowanie w miejscu i metodą "krokową". Zasady tworzenia warunków filtrowania zaawansowanego. Implementacja operatorów logicznych ORAZ i LUB. Wykorzystanie kolumn duplikatowych. Wykorzystanie formuł i funkcji w połączeniu z filtrowaniem zaawansowanym.

(5) Tabele i wykresy przestawne. Sumy częściowe:  Tworzenie, formatowanie i wykorzystanie tabel przestawnych. Ograniczenia tabel przestawnych. Tworzenie, formatowanie i wykorzystanie wykresów przestawnych. Łączenie tabel przestawnych z filtrowaniem i sortowaniem. Sumy częściowe (pośrednie). Hierarchia poziomów podczas tworzenia sum częściowych. Ograniczenia sum pośrednich. Łączenie sum pośrednich z filtrowaniem i sortowaniem.

(6) Wykresy powierzchniowe. Generator liczb pseudolosowych. Odwołania cykliczne:  Tworzenie i formatowanie wykresów powierzchniowych. Wykorzystanie praktyczne wykresów powierzchniowych do tworzenia map preferencji. Mapy preferencji dla danych empirycznych (rzeczywistych). Posługiwanie się i zastosowania generatora liczb pseudolosowych. Specyfika odwołań cyklicznych. Wykrywanie i usuwanie odwołań cyklicznych. Wykorzystanie odwołań cyklicznych podczas symulacji.

Korzyści

Uzyskanie kompetencji: wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie zaawansowanych technik zarządzania informacją i przetwarzania danych w tym wielowymiarowych (OLAP), jak również sposobami przygotowywania ekstraktów danych (ETL) wykorzystywanych jako podstawa do przeprowadzania różnorodnych analiz danych zgodnie z koncepcją Data Science przy użyciu najpopularniejszego na rynku oprogramowania użytkowego MS Excel.

Terminy zajęć

07.09.2019 (sobota): 9:00-14:00
08.09.2019 (niedziela): 9:00-14:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

  • 16C59
  • Edycja XVI - lato 2019
  • 07.09.2019
  • Piotr Jałowiecki
  • 12
  • 18
  • Człowiek i technika
  • 400 zł
  • 150 zł
  • Kampus SGGW Ursynów